RSVTI

Operator autorizat RSVTI

Instituţiile publice, unităţile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care deţin şi exploatează instalaţii şi echipamente termice cu o putere ce depăşeşte 70kw au obligaţia să numească personal tehnic, responsabil de supravegherea instalaţiilor şi echipamentele (operator RSVTI).
NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI LEGALE ATRAGE DUPĂ CAZ RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ, MATERIALĂ, CIVILĂ SAU PENALĂ A CELOR VINOVAŢI.
Rolul operatorului RSVTI

Operatorul RSVTI este reprezentatul beneficiarului în relaţia cu ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat) şi are obligaţia să supravegheze că măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice reglementate de legislaţia în vigoare.

Valoarea serviciilor noastre de RSVTI

 • peste 30 de ani de experienta in domeniu;
 • prestarea unor servicii de calitate, cu propmtitudine si profesionalism;
 • informarea în permanentă a deţinătorului de echipamente asupra legislaţiei în vigoare şi a statusului echipamentelor sale în raport cu legislaţia ISCIR;
 • asigurarea unui risc minim de incidente cu impact grav asupra activităţii.
Procesul nostru de lucru pentru servicii RSVTI

 • facem o vizită la locaţia echipamentelor;
 • analizăm fiecare echipament în parte şi prezentăm conducerii riscurile existente;
 • elaborăm o ofertă tehnică şi financiară pentru serviciile RSVTI;
 • semnăm un contract de prestări servicii cu clientul;
 • informăm prompt clientul asupra legislaţiei şi obligaţiilor ce îi revin în calitate de deţinător al echipamentelor;
 • stabilim de comun acord planul de lucru cu activităţile zilnice şi responsabilităţile ce revin fiecărei părţi;
 • prezentăm clientului un raport lunar care centralizează activităţile prestate şi statusul echipamnetelor în raport cu legislaţia ISCIR.

Activităţile operatorului RSVTI

 • identifică toate echipamentele deţinătorului; întocmeşte şi actualizează evidenţa centralizată pentru toate echipamentele;
 • propune în scris conducerii deţinătorului planul de verificări tehnice în utilizare;
 • asigură existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii,etc;
 • instruieşte şi examinează anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern;
 • verifică şi vizează registrele de evidenţă a funcţionării echipamentelor;
 • face demersurile pentru autorizarea funcţionării echipamentelor de către ISCIR;
 • participă la pregătirea echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale;
 • participă la verificarea tehnică periodică a echipamentelor;
 • verifică funcţionarea dispozitivelor de siguranţă;
 • admite funcţionarea echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI;
 • ia măsurile ca echipamentul să fie utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate;
 • se asigură că dispozitivele de siguranţă care echipează echipamentul sunt verificate periodic;
 • urmăreşte eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia verificărilor tehnice în utilizare;
 • participă la punerea în funcţiune a cazanului şi vizează livretul aparatului;
 • participă la punerea în funcţiune a arzătorului şi vizează livretul aparatului;
 • participă la verificarea de către inspectorul ISCIR a lucrărilor de reparare;
 • colaborează la întocmirea planului de întreţinere şi revizie a ascensorului şi urmareaste îndeplinirea acestuia;
 • anunţă ISCIR pentru scoaterea din evidenţă a echipamentelor casate, despre oprirea din funcţiune a echipamentelor care intră în conservare şi urmăreşte lucrările de conservare;
 • anunţă ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamente ; participă la cercetarea avariilor sau accidentelor produse;
 • elaborează raporte lunare către deţinătorul echipamentelor prin care acesta este informat despre situaţia echipamentelor raportată la obligaţiile legale ISCIR.
Ing. Paul Ciprian PARTENIE
Director Tehnic
+4 0730 013 386
Vezi autorizaţie
Sugestii şi reclamaţii